Verslag augustus Vrouwen voor Vrede Ridderkerk ondersteunen in augustus het project "Capaciteitsopbouw Vredesopbouw voor Vrouwen op de Molukken" 2012 met 2500 euro.

Capaciteitsopbouw Vredesopbouw voor Vrouwen op de Molukken

Vrouwen voor Vrede op de Molukken (VvVM) is een samenwerkingsverband van Molukse moslim- en christenvrouwen. VvVM is in 2000 ontstaan naar aanleiding van de onlusten tussen de moslim- en christenbevolking op de Molukken (1999 tot 2004). Deze burgeroorlog had een enorme impact op de Molukse gemeenschap in Nederland.

Het verzoeningsproces tussen de christen- en moslimgemeenschappen op de Molukken verloopt stap voor stap positief. Toch is het wantrouwen onder elkaar nog steeds aanwezig. Eén van de bestaande belemmeringen in het verzoeningsproces is dat er over en weer nog veel vooroordelen bestaan. Een ander structureel probleem is dat voorkomen moet worden dat armoede en basic needvoorzieningen langs religieuze scheidslijnen worden getrokken.

De wederopbouw is een proces van lange adem. Goed bestuur is beslist een noodzakelijke voorwaarde. Maar dit is niet voldoende. Naast Vrede en Verzoening dient de positieverbetering van vrouwen binnen de wederopbouw van de samenleving prioriteit te krijgen.

Vrouwen zijn van nature pleitbezorgers voor vrede in tijden van conflicten, zowel in huiselijk sfeer als in de bredere samenleving. In hun rol als bruggenbouwers worden ze vaak niet als "de vijand" gezien.

Met het project Capaciteitsopbouw Traject Vredesopbouw voor Vrouwen op de Molukken wil VvVM de komende jaren een bijdrage leveren aan het vredesproces.

Het algemeen doel van het project is het verduurzamen van het vredesproces op de Molukken door de participatie van vrouwen op maatschappelijk niveau te vergroten. Hoewel het algemeen aanvaard is dat "lokale" vrouwen belangrijk zijn voor vrede en veiligheid, wordt hun capaciteit hierin nog steeds ondergewaardeerd en onbenut gelaten. Toch hebben "lokale" vrouwen bewezen makkelijk inzetbaar te zijn in verzoeningsprocessen. Ze hanteren een andere benadering bij het voorkomen en oplossen van conflicten.

Het is belangrijk dat lokale vrouwen zorgvuldig getraind worden om vrouwelijk leiderschapsfuncties te kunnen vervullen. Met het doel om het maatschappelijk middenveld en het democratiseringsproces te versterken.

Om dit te bereiken hebben deze vrouwen onderricht nodig en educatieve trainingen zoals o.a. trainingen in het ontwikkelen van kracht, weerbaarheid en bewustwording. Tevens trainingen over beleidsvorming en specifieke vrouwen- en mensenrechten, alsmede vredesopbouwende kennis op het gebied van dialoog, verzoening en conflictbeheersing.

Dit project geeft vrouwen op de Molukken een kans om zich te ontwikkelen en hun positie te verbeteren.

Vrouwen worden bewust en krijgen kennis over hun eigen basisrechten en weten dit toe te passen in concrete situaties. Ook andere deelnemers zoals ambtenaren van politie en justitie die hiermee te maken hebben, krijgen inzicht over hoe slachtoffers van geweld tegen vrouwen geholpen kunnen worden.

Vrouwen krijgen inzicht in beleidsvoering op lokaal, stedelijk en provinciaal niveau.

 

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk helpen met 2500 euro.

 

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk