Verantwoording van Stichting Wereldwerk te Ridderkerk als ANBI

 

Stichting Wereldwerk Ridderkerk is ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 41133280, haar fiscaal nummer: 8014.05.324

 

Contact:

Secretaris Dhr.A. Bos, Ambachtshof 33, 2983 HZ Ridderkerk

 

Email: wereldwerkridderkerk@hotmail.com

 

Bestuur:

Wnd. Voorzitter en penningmeester, M.A.M. Duijvestijn

Secretaris,A. Bos

Wnd. Bestuurslid namens Wereldwinkel, A. de Waard

Bestuurslid namens Vrouwen voor Vrede, Mevr. N. van de Voorde

Bestuurslid namens Amnesty International, Mevr. I. Loose

Bestuurslid namens Vluchtelingenwerk Ridderkerk, vacature

Bestuurslid namens Unicef, Mevr.R. Balvert

Bestuurslid namens MOV-groep, Mevr. C.H.E. Aerts

Bestuurslid namens Ambassade van Vrede, Mevr.A. Muizelaar

Bestuurslid namens Int. Diakonaal Beraad Vacature

Bestuurslid namens Artsen zonder Grenzen, Mevr. K. Tansini

Bestuurslid namens Duurzaam zonder Grenzen, Dhr.A. Buijs

Bestuurslid namens Vrouwen voor Vrede op de Molukken, Mevr.S. Pattisahusiwa

 

Doelstelling van Stichting Wereldwerk:

De stichting heeft ten doel de bewustwording van de Ridderkerkse bevolking met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking, vredesbeleid, mensenrechten en duurzame ontwikkeling te stimuleren.

 

Beleidsplan van Stichting Wereldwerk:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door als overkoepelend orgaan voor de elf aangesloten groeperingen een actief beleid te ontwikkelen waarbij die groeperingen de ruimte behouden hun doelstellingen te verwezenlijken.

Als onderdeel van dat actieve beleid heeft de stichting de beschikking over een onderkomen dat zij beheert als informatiecentrum annex verkoopruimte en van waaruit zij faciliteiten biedt aan de aangesloten groeperingen.

 

Beloningsbeleid:

Binnen Stichting Wereldwerk en de aangesloten organisaties zijn uitsluitend vrijwilligers actief. Zij krijgen op geen enkele wijze vergoeding voor hun diensten.

 

Activiteiten:

Stichting Wereldwerk organiseert jaarlijks de Wereldwerkdag in de maand september in samenwerking met de aangesloten organisaties. Tijdens die dag wordt het Ridderkerks publiek opmerkzaam gemaakt op diverse thema's zoals vrede, ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingenhulp, fairtrade enz.

Stichting Wereldwerk publiceert periodiek de Pandbrief, waarin verslag wordt gedaan vanuit de aangesloten organisatie over actuele zaken.

 

Financiën:

De inkomsten van Stichting Wereldwerk bestaan uit een subsidie van de Gemeente Ridderkerk, bijdragen van donateurs, de opbrengst van enige advertenties in de Pandbrief en bijdragen van de aangesloten groepen voor zover die daartoe in staat zijn. Het grootste deel hiervan is afkomstig van de Wereldwinkel die de winkel annex informatiecentrum bestiert. Door teruglopende omzet kon de Wereldwinkel in 2014 maar ¾ van de geplande bijdrage inbrengen. De jaarlijkse inkomsten van Wereldwerk bedroegen daardoor slechts € 14.500.
 
De uitgaven van Stichting Wereldwerk zijn in 2014 beperkt gebleven tot € 21.000 en daarmee lager dan begroot. Echter resteerde toch een verlies over 2014 van € 6500. Dit verlies werd gefinancierd uit de financiële reserve.
 
Er is een werkgroep ingesteld die zich inspant om enerzijds de vaste kosten van Wereldwerk/Wereldwinkel te verlagen, anderzijds activiteiten te ontwikkelen om de Ridderkerkse samenleving te betrekken bij de Wereldwinkel en daardoor de omzet te verhogen. De crisis in de Nederlandse economie is mede oorzaak van het teruglopen van de omzet. Mogelijk zal ook het herstel de situatie van Wereldwerk/Wereldwinkel verbeteren.

 

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk